Lund University Faculty of Science

Doktorandstudier i teoretisk högenergifysik

Gruppen för teoretisk högenergifysik erbjuder goda möjligheter för intressanta doktorandstudier. Våra intressen är koncentrerade till teorin för den starka växelverkan (QCD) från låga energier till höga, men sträcker sig också till andra aspekter inom och bortom den s.k. standardmodellen för elektromagnetisk, svag och stark växelverkan. Normalt är våra studier av fenomenologisk karaktär, d.v.s. vi arbetar i nära kontakt med den experimentella verkligheten, och söker både förstå existerande data och förutsäga resultat av framtida mätningar. En del beräkningar kan göras för hand, men oftast erbjuder datorstudier (numeriska och analytiska) den enda framkomliga vägen att nå testbara förutsägelser från nya fysikaliska idéer.

Gruppen har f.n. 6 doktorandtjänster för studier i teoretisk högenergifysik. I studierna ingår både avancerade läskurser och forskningsarbete. Doktorander arbetar i nära kontakt med sina handledare. Doktorandstudierna kombineras vanligen med 10% undervisning, så att nettostudietiden normalt blir 4 1/2 år. Sammanhållningen mellan doktorander på institutionen är mycket god. P.g.a. arbetets internationella karaktär ingår resor till olika möten (konferenser, sommarskolor, m.m.), främst i Europa, med möjligheter att bygga upp kontakter utanför Lund. Flera fortsätter efter doktorsexamen som postdocs utomlands.

Våra studier är ren grundforskning. Den främsta motivationen för att välja detta ämne måste således vara ett eget intresse av att delta i utforskningen av mikrokosmos. Icke desto mindre har doktorander från vår grupp haft lätt att få intressanta arbeten efter examen, eftersom studierna ger goda färdigheter i att modellera olika fysikaliska förlopp och att lösa problem av skiftande karaktär.

För mer information, kontakta någon av följande personer:

Johan Bijnens +46 46 2220447
Torbjörn Sjöstrand +46 46 2224816
Leif Lönnblad +46 46 2227780